Grading to 8th kyu – Orange stripe belt

8th-kyu-yellow-belt-to-orange-stripe-grading-sheet